farebny had

(10.1.2022  - 28.2.2022)

UKOL: NAMALOVAT (NAKRESLIT)
FAREBNEHO HADA NA VYKRES A1.

výhra pre víťaza súťaže:

 
program našej kontaktnej zoo so zvieratami ktory bude platiť pre celú materskú školu
diplom víťaza a fotografie v rámiku z nasho dnA VO VASEJ SKOLKE

2. miesto - ZS a MS Kováčova

1. miesto - MS Bystrický rad

3. miesto - Súkromná MS Dúha

Včera v piatok 25/2/2022 v 22:00 bola ukončená Súťaž pre detí materských škôl Farebný had. Spoločným súčtom zdieľaní a lajkov vyhrala Materská škola Bystrický rad vo Zvolene s celkovým počtom 480 bodov. Gratulujeme!


1. miesto - MS Bystrický rad (418+62) 480 bodov

2. miesto - ZS a MS Kováčova (372+97) 469 bodov

3. miesto - Súkromná MS Dúha (159+9) 168 bodov

Chceli by sme poďakovať všetkým za veľkú aktivitu. Deťom, za krásne výtvory Farebných hadov. Paniam učiteľkám za zapojenie do súťaže a verejnosti za maximálnu podporu svojich favoritov.

Viacerí z vás ste nám posielali správy po ukončenie súťaže s odvolaním na ukončenie 28/2 , o polnoci čí nesplnenie pravidiel súťaže (koláž). My sme sa rozhodli a dávali do STORY informacie a odpočet času na ukončenie o 22.00h. Toto bola naša prvá súťaž a z 15 pozvaných škôl sa zúčastnili len tri. Všetky 3 stoja na stupňoch víťazov. Robíme to pre tých najmenších , nechceme deti znevýhodniť čí sklamať. Posledná vec akú tu potrebujeme je šíriť zlu energiu v podobe komentárov, poprosíme vás predovšetkým o toleranciu. Tých súťaži pre materské školy v tomto roku bude ešte veľa.

V pondelok 28/2/2022 budeme kontaktovať súťažiacich - všetky dostanú diplom a zaujímavý program. Víťaz však vyhráva cenu podľa pravidiel. Sľubujeme, že navštívime všetky 3 školy.

Záverom bych chcel použiť slova J.Satinského:
''Přátelé, kamarádi ... My vám ty medaile přivezeme!''

* prílohe môžete vidieť aktuálny stav ''screenshot '' z 25/2/2022 v 22:00
Ďakujeme za pochopenie.
Tím The Reptile Experience

Pravidlá Súťaže


1. Súťaže sa môžu zúčastniť len materské školy mesta Zvolen a okoli.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s
podmienkami súťaže. Usporiadateľ (CROC Terrarium studio) je oprávnený
uverejniť názvy a zaslané fotografie súťažiacich materských škôl ako aj
výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných
materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je
ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté
pre túto súťaž na vlastné marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý
účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré
vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j.
najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich
prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami
vyplývajúcimi z tohto zákona.


2. Prevádzkovateľom súťaže je CROC TERRARIUM STUDIO


3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 10.1.2022 do 28.2.2022 na
www.croc-terrariumstudio.eu

4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je zaslanie fotografie kresby v
triede materskej školy s krátkym popisom (názov materskej školy, názov
triedy, vek detí v triede) prostredníctvom e-mailu na adresu:
thereptileexperience@atlas.sk v termíne do 25.2.2022.
Materskú školu do súťaže môže zapojiť akákoľvek osoba, ktorá je v nej zamestnaná.


5. Zo všetkých zapojených materských škôl bude vyhlásená jedna materská
škola, ktorá získa zdarma vyucbovy program pre deti a darceky.

Výhercom súťaže je materská škola, ktorá získa v období
od 10.1. do 25.2. 2022 najviac zdieľaní /''lajkov''
pod fotografiou svojej kresby zverejnenej na facebooku:
www.facebook.com/The-Reptile-Experience-104459311873305.


6. Vyhlásenie víťaza bude prebiehať po ukončení súťaže dňa 25.2. 2022.
Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.croc-terrariumstudio.eu a na
facebookovej stránke www.facebook.com/ The-Reptile-Experience-104459311873305.

7. Výherca bude upovedomený emailom odoslaným najneskôr do 3
pracovných dní od uverejnenia víťaznej materskej školy
na facebooku usporiadateľa.

8. Cena je uverejnená na www. www.croc-terrariumstudio.eu.


9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý
získal najviac komentárov v prípade, že má pochybnosti o získaní
komentárov alebo v prípade akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by

bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie
komentárov, získanie komentárov neobvyklým spôsobom,
automatizovaným systémom a pod.).


10. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.


11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s usporiadateľom osobne.

12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.

13. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem,
výhra prepadá v prospech materskej školy, ktorá získala druhý najväčší
počet komentárov pod svojou fotografiou.

14. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky
súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou
súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže
vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.


REGISTRACIA