Zvolen stráži drak

(4.3.2022 - 6.6.2022)


Úloha:

vytvoriť epickou báseň, ktorá bude obsahovať slova: zvolen, drak, hrad


výhra pre víťaza súťaže:

 
program našej kontaktnej zoo so zvieratami ktorý bude platiť pre celú triedu a rodinu víťaza
diplom a fotografie v rámiku celej triedy V nASEJ zoo
umelecká , keramická  a autentická socha draka  

Do našej literárnej súťaže ''Zvolen stráži drak ''určene len pre žiakovdruhého stupňa základných škôl vo Zvolene a okolí sa prihlásila len jedna škola

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, Zvolen

a stala sa absolútnym víťazom. Parádnu báseň zložili žiaci triedy 8.B. GRATULUJEME!
 

Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem deti o stredovekou legendu o drakovi, inšpirovať začínajúcich autorov k tvorbe, podporiť histórii zvolena , ale aj predstaviť ideu draka ako ''najznámejšího'' zástupca plazov.

v dnešnej dobe tzv. draky predstavujú veľké jaštery rodu varanus (varan) ci agamidae (agamy) ktoré sa Po anglicky nazývajú „dragons“ (draky).

v našej ZOO jedného väčšieho máme!


báseň PODMIENKY:
  • minimum 16 veršov
  • maximum 99 veršov
  • Básnická forma nie je obmedzená
  • môže sa použiť viazaný i voľný verš

Pravidlá Súťaže

1. Literárna súťaž určená len pre žiakov druhého stupňa
základných škôl vo Zvolene a okolí.
Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci súhlas s
podmienkami súťaže. Usporiadateľ (CROC Terrarium studio) je oprávnený
uverejniť názvy a zaslané fotografie súťažiacich základných škôl ako aj
výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch a propagačných
materiáloch. Zároveň súťažiaci prejavuje súhlas s tým, že usporiadateľ je
ako správca oprávnený spracovávať osobné údaje súťažiacich poskytnuté
pre túto súťaž na vlastné marketingové ciele. Účasťou v súťaži každý
účastník potvrdzuje, že je oboznámený so všetkými právami, ktoré
vyplývajú zo zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, t. j.
najmä s tým, že poskytovanie údajov je dobrovoľné, že má právo k ich
prístupu, ako aj so všetkými ďalšími právami
vyplývajúcimi z tohto zákona.

2. Prevádzkovateľom súťaže je CROC TERRARIUM STUDIO

3. Súťaž bude prebiehať v termíne od 4.3.2022 do 6.6.2022 na
www.croc-terrariumstudio.eu

4. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je vytvoriť epickou báseň, ktorá bude obsahovať slova:
zvolen, drak, hrad.
súťaž je určená autorom do 15/16 rokov, ktorí môžu posielať dosiaľ nepublikované básne s krátkym popisom (názov zakladnej školy, názov triedy, vek detí ) prostredníctvom e-mailu na adresu:
thereptileexperience@atlas.sk v termíne do 4.6.2022!
tzn. 1 báseň = 1 trieda zakladnej školy
základnu školu do súťaže môže zapojiť akákoľvek osoba, ktorá je v nej zamestnaná.

5. Zo všetkých zapojených základných škôl bude vyhlásená jedna trieda základnej
školy, ktorá získa zdarma vyucbovy program pre deti a ceny.
Výhercom súťaže je trieda základnej školy, ktorá získa v období
od 4.3.2022 do 6.6. 2022 (21:00hod) najviac zdieľaní /''lajkov''
pod fotografiou svojej Básne zverejnenej na facebooku:
www.facebook.com/The-Reptile-Experience-104459311873305.

6. Vyhlásenie víťaza bude prebiehať po ukončení súťaže dňa 6.6. 2022.
Výsledky budú uverejnené na internetovej stránke www.croc-terrariumstudio.eu a na
facebookovej stránke www.facebook.com/ The-Reptile-Experience-104459311873305.

7. Výherca bude upovedomený emailom odoslaným najneskôr do 3
pracovných dní od uverejnenia víťaznej triedy základnej školy
na facebooku usporiadateľa.

8. Cena je uverejnená na www. www.croc-terrariumstudio.eu.

9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru súťažiacemu, ktorý
získal najviac komentárov v prípade, že má pochybnosti o získaní
komentárov alebo v prípade akéhokoľvek jednania súťažiaceho, ktoré by
bolo v rozpore so zásadami fair play či dobrými mravmi (napr. nakúpenie
komentárov, získanie komentárov neobvyklým spôsobom,
automatizovaným systémom a pod.).

10. Vymáhanie výhier súdnou cestou je vylúčené.

11. Ceny sa výhercom súťaže odovzdajú po dohode s usporiadateľom osobne.

12. Ceny sú vecné a ich finančná kompenzácia neexistuje.

13. V prípade, že o výhru neprejaví v stanovenom termíne výherca záujem,
výhra prepadá v prospech základnej školy, ktorá získala druhý najväčší
počet zdieľaní /''lajkov'' pod svojou fotografiou.

14. Prevádzkovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky
súťaže v závislosti od prípadných zmien. Súťažiaci svojou účasťou
súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov a usporiadateľ súťaže si
vyhradzuje právo na využívanie a publikovanie informácií z tejto súťaže
vrátane mien výhercov a to i bez ich súhlasu a bez finančných náhrad.

zvolen v súvislosti
s Drakom